Wat is C-level recruitment? (2024)

Wat is een C-level executive?

C-level executives, ook wel C-suite executives genoemd, zijn de hoogste leidinggevenden binnen een organisatie en vormen de kern van het managementteam.
Deze senior executives bekleden topfuncties met de titel ‘Chief’, zoals:

 • CEO (Chief Executive Officer)
 • CCO (Chief Commercial Officer)
 • CMO (Chief Marketing Officer)
 • CFO (Chief Financial Officer)
 • CIO (Chief Information Officer)
 • CTO (Chief Technology Officer)
 • COO (Chief Operating Officer)

De term ‘C-level’ verwijst naar het hoogste niveau van de hiërarchie binnen een organisatie, en de ‘C’ staat voor ‘Chief’. Deze executives hebben de verantwoordelijkheid voor cruciale aspecten van de bedrijfsvoering en spelen een sleutelrol in het nemen van strategische beslissingen die de koers van de organisatie bepalen.

CEO (Chief Executive Officer)

 • De CEO is de hoogste leidinggevende in een organisatie en heeft de algehele verantwoordelijkheid voor het beheer en de groei van het bedrijf. De CEO geeft leiding aan de andere C-level executives en rapporteert doorgaans aan de raad van bestuur.

CCO (Chief Commercial Officer)

 • De CCO is verantwoordelijk voor de commerciële strategie, zakelijke ontwikkeling en het bevorderen van activiteiten die extra inkomsten genereren. Ze spelen een cruciale rol bij het identificeren van groeikansen, het opbouwen van klantrelaties en het vergroten van de omzet en winstgevendheid van de organisatie.

CMO (Chief Marketing Officer)

 • De CMO is verantwoordelijk voor marketingstrategie en de positionering van het merk. Ze spelen een cruciale rol bij het aantrekken van klanten en het bevorderen van groei.

CFO (Chief Financial Officer)

 • De CFO is verantwoordelijk voor financieel management, budgettering, investeringsbeslissingen en het beheer van financiële risico’s. Ze spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de financiële gezondheid van de organisatie.

CIO (Chief Information Officer)

 • De CIO is belast met de IT-strategie en het beheer van informatiesystemen. Ze zorgen ervoor dat technologie effectief wordt ingezet om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

CTO (Chief Technology Officer)

 • De CTO is verantwoordelijk voor technologische innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. Ze richten zich op het vergroten van de concurrentievoordelen van de organisatie door middel van technologie.

COO (Chief Operating Officer)

 • De COO richt zich op operationele efficiëntie en procesoptimalisatie. Ze zorgen ervoor dat de dagelijkse activiteiten van de organisatie soepel verlopen en dragen bij aan de uitvoering van de bedrijfsstrategie.

Het wervingsproces van C-level executives

Het C-level recruitment proces, zoals CEO’s, CCO’s, CMO’s en andere topmanagers, is een complex en strategisch proces dat een diepgaand begrip van de organisatie, de markt en de specifieke vereisten van de functie vereist.
Het succes van een organisatie hangt in grote mate af van de kwaliteit van haar C-level leiderschap, en daarom is het aantrekken van de juiste kandidaten voor deze posities van vitaal belang.

People Select heeft een groot en actueel netwerk op dit niveau en werkt discreet aan het invullen van posities voor multinationals, familiebedrijven, private equity en scale-ups in FMCG, retail en consumer goods.

Hieronder een gedetailleerde blik op het proces van C-level recruitment:

1. Identificatie van de interne behoefte

Het proces begint met een grondige analyse van de organisatorische behoeften. Het senior management en de raad van bestuur van een organisatie bepalen welke C-level functie nodig is en welke specifieke kwalificaties en vaardigheden vereist zijn.

2. Opstellen van het profiel

Op basis van de geïdentificeerde behoeften wordt een profiel opgesteld voor de C-level positie. Dit omvat niet alleen de technische vaardigheden en ervaring, maar ook de persoonlijkheidskenmerken, leiderschapskwaliteiten en culturele pasvorm die gewenst zijn.

3. Inhuren van een executive search bureau

Organisaties kiezen vaak voor de diensten van een gespecialiseerd executive search bureau, ook wel bekend als headhunters. Deze bureaus hebben de expertise, het netwerk en de middelen om executives door middel van C-level recruitment te vinden die anders moeilijk bereikbaar zijn. People Select is gespecialiseerd in het vinden van executives in FMCG, retail en consumer goods en werkt voor een breed scala aan nationale en internationale organisaties.

4. Actieve identificatie van kandidaten

People Select gaat actief op zoek naar potentiële kandidaten die voldoen aan het opgestelde profiel. Dit omvat het doorzoeken van ons uitgebreide netwerk, het polsen van C-level executives in vergelijkbare industrieën en functies, en het gebruik van geavanceerde wervingsstrategieën.

5. Screening en evaluatie

Potentiële kandidaten worden grondig gescreend en geëvalueerd. Dit omvat diepgaande interviews, referentiechecks en de beoordeling van hun trackrecord en prestaties in eerdere (C-level) functies. Ook wordt goed gekeken naar de ambities en culturele en persoonlijke fit van kandidaat en organisatie.

6. Presentatie aan de klant

People Select presenteert daarna een aantal gekwalificeerde kandidaten aan de organisatie en verstrekt uitgebreide informatie over elke kandidaat, waaronder hun professionele achtergrond, ervaring en waarom ze geschikt zijn voor de C-level positie.

7. Assessment/case

Kandidaten worden getest op hun strategisch denkvermogen, probleemoplossende vaardigheden en hun vermogen om cruciale zakelijke beslissingen te nemen. Dit biedt inzicht in hoe goed kandidaten presteren onder druk, hoe ze complexe problemen aanpakken en of ze de vereiste strategische visie bezitten.

8. Interviews en selectie

De organisatie voert interviews met de voorgestelde kandidaten en selecteert degene die het beste bij het profiel passen. Dit kan resulteren in meerdere rondes van interviews en evaluaties.

9. Onderhandeling en aanbieding

Zodra de ideale kandidaat is gekozen, begint het proces van onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en het doen van een aanbieding. Het executive search bureau fungeert vaak als tussenpersoon om de onderhandelingen soepel te laten verlopen.

Voordelen Executive Search Bureau

Het werven van C-level executives, zoals CEO’s, CFO’s en CMO’s, is een taak die een diepgaand inzicht, expertise en netwerken vereist. Organisaties over de hele wereld vertrouwen op gespecialiseerde executive search bureaus om deze belangrijke posities in te vullen.

Hier zijn vijf belangrijke voordelen van het inschakelen van een gespecialiseerd executive search bureau:

1. Toegang tot een uitgebreid netwerk

People Select heeft als gespecialiseerd executive search bureau al sinds 1995 ervaring op C-level niveau in FMCG, retail en consumer goods en beschikt over een uitgebreid netwerk van kandidaten en professionals. Dit netwerk biedt directe toegang tot potentiële C-level executives en captains of industry die vaak niet actief op zoek zijn naar een nieuwe positie maar wel de juiste match kunnen zijn.

2. Expertise in sector en functie

C-level vacatures vereisen maatwerk omdat gezocht wordt naar kandidaten met zeer specifieke vaardigheden en ervaringen. People Select begrijpt de specifieke behoeften van de sector en de functie en kan kandidaten beoordelen op basis van relevante expertise en ervaring.

3. Focus op cultuur en bedrijfsvisie

Het vinden van een C-level executive gaat veel verder dan alleen het matchen op technische vaardigheden. Het draait ook om het vinden van een kandidaat die past bij de bedrijfscultuur en de visie van de organisatie. Wij begrijpen dit en richten onze zoektocht hierop in.

4. Discretie en vertrouwelijkheid

C-level executives in overweging nemen voor nieuwe kansen vereist een hoge mate van discretie en vertrouwelijkheid. Gespecialiseerde executive search bureaus begrijpen het belang van deze vertrouwelijkheid en handelen met uiterste zorg om ervoor te zorgen dat de zoektocht vertrouwelijk blijft.

5. Gericht op succes op lange termijn

Het aannemen van een C-level executive is een investering in de toekomst van een organisatie. Onze consultants richten zich op het vinden van kandidaten die niet alleen de huidige behoeften van de organisatie vervullen, maar ook de groei en ontwikkeling op lange termijn ondersteunen.

Als het gaat om het invullen van C-level rollen in FMCG, retail en consumer goods, is People Select een goede keuze. Ons bureau heeft diepgaande expertise in deze sectoren en begrijpt de unieke uitdagingen en vereisten die daarmee gepaard gaan. Met een bewezen staat van dienst in het vinden van getalenteerde C-level executives voor toonaangevende organisaties, helpt People Select organisaties vakkundig en discreet bij het aantrekken van leiders die de concurrentiepositie van een organisatie blijvend versterken, innovatie stimuleren en groei realiseren.

Hoe vinden headhunters C-level executives?

Het vinden van gekwalificeerde C-level executives voor C-level management posities is een uitdaging waar organisaties vaak professionele hulp bij nodig hebben. Headhunters, ook wel executive search bureaus genoemd, spelen een cruciale rol in dit proces. People Select C-level Executives is gespecialiseerd in het identificeren, benaderen en aantrekken van topkandidaten voor C-level functies in FMCG, retail en consumer goods voor multinationals, familiebedrijven, private equity en scale-ups. Hieronder vind je meer informatie over hoe headhunters C-level executives vinden voor C-level vacatures.

1. Netwerk en industrie kennis

People Select heeft een uitgebreid en actueel netwerk in en diepgaande kennis van organisaties in FMCG, retail en consumer goods en up-to-date kennis van deze markten. Onze consultants hebben veel connecties met C-level executives, kennen de captains of industry en weten wie er wellicht openstaan voor een nieuwe functie. Dit stelt hen in staat om potentiële kandidaten te identificeren via bestaande relaties.

2. Zoeken naar passende kandidaten

Op basis van ons netwerk en marktanalyses gaan onze consultants actief op zoek naar C-level executives die geschikt zijn voor een specifieke positie. Ze benaderen potentiële kandidaten discreet, aangezien veel C-level executives momenteel elders werkzaam zijn en hun zoektocht naar nieuwe kansen vertrouwelijk willen houden.

3. Screening en evaluatie

Wij voeren uitgebreide screening- en evaluatieprocessen uit om de geschiktheid van potentiële kandidaten te beoordelen. Dit omvat diepgaande interviews, referentiechecks en beoordeling van eerdere prestaties in vergelijkbare (C-level) functies.

4. Presentatie aan de klant

Na het identificeren en evalueren van potentiële kandidaten, presenteren wij een aantal gekwalificeerde C-level executives aan onze opdrachtgever. Wij geven gedetailleerde informatie over elke kandidaat, inclusief hun achtergrond, ervaring en waarom ze geschikt zijn voor de C-level positie.

5. Onderhandeling en aanbieding

Nadat onze opdrachtgever potentiële kandidaten heeft geïdentificeerd, helpen wij bij het coördineren van interviews en het onderhandelen over het uiteindelijke aanbod.

People Select heeft een trackrecord in het matchen van directieleden die groei ambities waarmaken voor onze opdrachtgevers. Wij kennen de huidige topmanagers én de leiders van de toekomst en helpen graag bij het invullen van sleutelposities.

Wat is C-level recruitment? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5860

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.